0 Comments

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه بانکداری الکترونیک- قسمت ۴

۲-۷انواع بانکداری الکترونیکبطور کلی بانکداری الکترونیک را به انواع ذیل تقسیم نمود(سنتر بانک؛۲۰۰۲).۱-۲-۷ بانکداری خانگیمشتریان بانکها از طریق رایانه های شخصی و با استفاده از مودم و همچنین یک خط تلفن می توانند به اطلاعات رایانه مرکزی بانکها در اینترنت و یا اینترانت دسترسی پیدا کرده و آنگاه عملیات بانکی خود را انجام دهند. به […]

0 Comments

دسترسی متن کامل – شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه بانکداری الکترونیک- قسمت ۳

ب)تعاریف عملیاتیبه نمراتی که پاسخگویان در پرسشنامه محقق ساخته برای هریک از مولفه های مهارتهای رفتاری وفنی کارکنان؛ یکپارچه سازی عملیات و فرآیندهای فعلی وجدیدبانک؛ توجه به نوآوریها و ایده های منبعث از مشتری؛ اطلاع رسانی(آموزش) به مشتریان پیرامون بهره برداری از خدمات الکترونیکی؛ایجاد امنیت خاطرواعتمادسازی در مشتریان مرتبط با توسعه بانکداری الکترونیک در نظر […]

0 Comments

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه بانکداری الکترونیک- قسمت ۲

تجارت الکترونیکی مزایایی به این شرح به وجود آورده است:جهانی سازی تجارت؛ حذف محدودیت های زمانی و مکانی معاملات و تبلیغات؛ کمک به شکست انحصار؛کاهش قیمت؛افزایش فروش؛افزایش رفاه اجتماعی؛دسترسی آسان به اطلاعات لازم؛کاهش بارز هزینه های مبادلاتی، اطلاعاتی ،تبلیغاتی وحمل و نقل؛سرعت بخشیدن به انجام معاملات؛تقویت موضع رقابتی میان کشورهای جهان؛بهره گیری از فرصتهای زودگذر […]

0 Comments

تحقیق – شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه بانکداری الکترونیک

جدول ۴-۸ فراوانی،درصدومیانگین سوالات مربوط به مولفه های توجه به نوآوریها وایده های منبعث……۱۲۰جدول ۴-۹فراوانی،درصد و میانگین سوالات مربوط به مولفه های اطلاع رسانی (آموزش) به مشتریان…..۱۲۱جدول ۴-۱۰ فراوانی،درصدومیانگین سوالات مربوط به مولفه های توجه به نوآوریها وایده های منبعث…..۱۲۲جدول ۴-۱۱ فراوانی،میانگین؛ دامنه ؛ انحراف معیار و واریانس سوالات پرسشنامه………………………………۱۲۳جدول ۴-۱۲:آزمون تی تک نمونه ای […]

0 Comments

بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های تنظیم …

فراوانی درصد استفاده پایین ۱۶۴ ۹/۴۲ استفاده متوسط ۱۸۲ ۶/۴۷ استفاده بالا ۲۰ ۲/۵ مجموع ۳۶۶ ۸/۹۵ ۵- ۲۵- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تمایل به استفاده از وسایل جلوگیری از بارداریدادههای تمایل به استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری در جدول (۵-۲۴) به صورت طبقهبندی شده، خلاصه شده است. این جدول نشان دهنده توزیع […]

0 Comments

تحقیق دانشگاهی – بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های …

۵- ۲۳- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نگرش نسبت به داشتن فرزندهمانطور که مشاهده میشود پاسخهای پاسخگویان در مورد نگرش نسبت به داشتن فرزند در طبقات پایین، متوسط و بالا طبقهبندی شدند. جدول (۵-۲۲) نشان دهنده توزیع پاسخگویان بر حسب نگرش نسبت به داشتن فرزند است. نمرات پاسخگویان بر اساس حداقل و حداکثر نمرات برای مجموع […]

0 Comments

بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های …

۴- ۱۲- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهاواقعیات و مفاهیم اجتماعی پیرامون انسان آن چنان متعدد، متکثر، پیچیده و گسترده میباشند که برای استفاده از آنها باید با ضرورت تبیین و توصیف شوند. لذا، ضرورت دارد که در این مرحله ویژگیها، شاخصها و ابعاد مفاهیم استفاده شده را مشخص و تعیین نماییم. در تعریف مفاهیم و […]

0 Comments

تحقیق دانشگاهی – بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های تنظیم خانواده- قسمت …

۴- اهداف: پارسونز معتقد است که کنشگران همان افرادی هستند که از کنشهای خود هدفهای مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و… را دنبال میکنند.۵- وسایل: کنشگران برای نیل به اهداف خود از یکسری وسایل استفاده میکنند که میتوانند ماهیتاً چندگانه باشند.۶- ارتباط: منظور پارسونز از ارتباط، روابط و کنشهای میان عوامل فوق که همان کنشگر، شرایط، […]

0 Comments

فایل – بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های تنظیم …

بین میزان برابری در تصمیمگیری و تمایل زوجین به برنامههای تنظیم خانواده رابطه وجود دارد.فصل چهارمروش شناسی تحقیق۴- ۱- مقدمه:روش تحقیق به چگونگی برنامهریزی و اجرای تحقیق مربوط میشود که به معنای انتخاب درست روش مناسب و یافتن نحوه بکار بردن آن در حوزه مورد مطالعه است. روشهای تحقیق تکنیکهای واقعی پژوهش است که برای […]