0 Comments

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی معامله مسلمان با کافر از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران- …

آیه: «و لاتنکحوا المشرکات»[۲۰۳]با آیه «والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب»[۲۰۴]نسخ شده است. این نشریه را آلوسی از سوی خود و حنیفه، اظهار داشته است و جارالله زمخشری نیز آن را یاد کرده و باور داشته است. آلوسی می نویسد:«قول مشهور که باید به آن عمل شود این است که این آیه [بقره/۲۲۱] توسط آیه سوره […]

0 Comments

علمی : بررسی معامله مسلمان با کافر از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران- …

«امروزه چیزهای پاکیزه برای شما حلال شده و همچنین طعام اهل کتاب، برای شما و طعام شما برای آنان حلال است و [نیز] زنان پاکدامن از مسلمانان و زنان پاکدامن از اهل کتاب، حلالند، هنگامی که مهر آنان را بپردازید و پاکدامن باشید، نه زناکار، و نه دوست پنهانی و نامشروع بگیرد. و کسی که […]

0 Comments

جستجوی مقالات فارسی – بررسی معامله مسلمان با کافر از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران- قسمت ۱۹

«و لاتنکحوا المشرکات حتّی یؤمن و لأمۀ مؤمنۀ خیر من مشرکۀ و لو اعجبتکم و لاتنکحوا المشرکین حتّی یؤمنوا و لعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم اولئک یدعون الی النّار والله یدعو الی الجنّۀ و المغفرۀ باذنه و یبیّن آیاته للنّاس لعلّهم یتذّکرون».[۱۸۱]«و با زنان مشرک و بت پرستی، تا ایمان نیاورده اند، ازدواج […]

0 Comments

بررسی معامله مسلمان با کافر از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران- قسمت …

ولایت برای کفار در زمین موات نیست و اولویِت در میراث ندارد. منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است کافر، حقی از حقوق الهی (مثل زکات، خمس، کفاره) بر ذمّه ی مسلم ندارد. ولد در نذر، عهد و یمین، نیاز به اذن از ولی کافر ندارد. نیاز به اذن از کافر در […]

0 Comments

بررسی معامله مسلمان با کافر از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران- قسمت ۱۶

احتمال تقیه را صاحب حدایق از صاحب معالم در «المنتقی» نقل کرده است.[۱۳۲]بر این اساس، اثبات خمس در اصل زمین با این تردید روبه روست.آنچه مهم است این که چه به این زمین خمس تعلق بگیرد، یا از خمس معاف باشد، در مبحث اصلی این گفتار، که روابط اقتصادی با کافران است، لطمه ای وارد […]

0 Comments

فایل دانشگاهی – بررسی معامله مسلمان با کافر از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران- قسمت …

بنابراین، می توان گفت: ربا میان مسلمان و کافر جایز نیست، همان گونه که میان مسلم و مسلم ناروا است. تنها نسبت به «اهل حرب» استثنا را می توان پذیرفت که حدیث اول نیز دلالت داشت و برابر اصل است؛ زیرا برای مال کافر حربی، حرمتی نیست.۳-۲-۶-۱-۵- فروش سلاح به کافرانفروش صلاح به کافران، یا […]

0 Comments

فایل دانشگاهی – بررسی معامله مسلمان با کافر از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران- قسمت ۱۳

ج. فروش قرآن به کافر سبب هتک قرآناز این دلیل پاسخ می گوید:«چنین ملازمه برقرار نیست، بلکه نسبت میان فروش قرآن با کافر و هتک قرآن، عموم و خصوص من وجه است».د. فروش قرآن به کافر مستلزم نجس شدن قرآناز این دلیل نیز پاسخ می گوید:«ملازمه ثابت نیست، بلکه نسبت عموم و خصوص من وجه […]

0 Comments

بررسی و تحلیل عناصر داستان در آثار سارا سالار- قسمت ۲۲

۱- فرید رهدار:فرید رهدار «شخصیت» نمادین در یک جامعهی مدرن است، نماد فردی باهوش، جذاب و زرنگ. به نظر زن کسی است که دست نیافتنی است و در طول داستان طوری در مورد او فکر میکند و با خود در مورد او صحبت میکند که حسرت داشتناش را به صراحت بیان میکند. کسی که زن […]

0 Comments

فایل دانشگاهی – بررسی و تحلیل عناصر داستان در آثار سارا سالار- قسمت ۱۹

نفس توی سینه ام حبس میشود… آخر چرا امشب امیر مرا این قدر میترساند؟»۳- سینا:سینا در دانشگاه تدریس میکند. فردی است خوش مشرب و خوش زبان. افراد زیادی با او تــماس میگیرند و با او صحبت میکنند و زن از این موضوع نگران است که ممکن است آن ور خط یک خانم باشد یا از […]

0 Comments

دسترسی به منابع مقالات : بررسی و تحلیل عناصر داستان در آثار سارا سالار- قسمت ۲۰

افسرده است، آشفته است و سر هر چیزی میزند زیر گریه:«خاله مهین هنوز هم مثل آن وقتها افسرده است، هنوز هم چیزی دارد توی سرش میسوزد، توی دلش، توی معدهاش.»«خاله مهین هنوز هم مثل آن وقتها عین آب خوردن میزند زیر گریه.»مقصر بدبختیهایش را شوهرش حیدر میداند و دیگر امیدی به زندگی ندارد:«میگوید مریض است […]